گنجور

 
نصرالله منشی

بخش ۱- تمهید بزرگمهر بختگان: این کتاب کلیله و دمنه فراهم آورده علما و براهنه ...

بخش ۲ - خواننده باید اصل و غرض تألیف کتاب را بشناسد: و خواننده این کتاب باید که اصل وضع و غرض که در ...

بخش ۳ - فایده در فهم است نه حفظ: و بحقیقت بباید دانست که فایده در فهم است نه در ...

بخش ۴ - علم به کردار نیک جمال گیرد: و بر مردمان واجب است که در کسب علم کوشند و فهم را ...

بخش ۵: و فایده در تعلم حرمت ذات و عزت نفس است، پس تعلیم ...

بخش ۶: و عاقل باید که در فاتحت کارها نهایت اغراض خویش ...

بخش ۷: و پسندیده تر اخلاق مردان تقوی است و کسب مال از ...

بخش ۸: و نیکوتر آنکه سیرتهای گذشتگان را امام ساخته شود و ...

بخش ۹: و هر جانور که در این کارها اهمال نماید از استقامت ...

بخش ۱۰: و هرگاه حوادث بعاقل محیط شود باید که در پناه صواب ...

بخش ۱۱: و برخردمند واجب است که بقضاهای آسمانی ایمان آرد و ...

بخش ۱۲: و خوانندگان این کتاب را باید که همت بر تفهم معانی ...