گنجور

 
میبدی

۱ - النوبة الاولى: «بسم الله الرحمن الرحیم» بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان‌

۱ - النوبة الثانیة: جمهور مفسران بر آنند که این سوره بنی اسرائیل همه ...

۱ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: «بسم الله الرحمن ...

۲ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «و آتینا موسی الکتاب» موسی را ...

۲ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: «و آتینا موسی الکتاب» ای التوراة، «و جعلناه» یعنی التوراة.

۲ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: «و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدی لبنی إسرائیل» الآیة...

۳ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «و کل إنسان ألزمناه ...

۳ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: «و کل إنسان ألزمناه ...

۳ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: «و کل إنسان ألزمناه ...

۴ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «و قضی‌ ربک» خدای تو فرمود و ...

۴ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: «و قضی‌ ربک» ابن عباس گفت این ...

۴ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: «و قضی‌ ربک ألا تعبدوا ...

۵ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «و لا تقف ما لیس لک به ...

۵ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: «و لا تقف ما لیس لک به ...

۵ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: «و لا تقف ما لیس لک به ...

۶ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «قل کونوا حجارة» گوی سنگ گردید، «أو حدیدا (۵۰)» یا آهن

۶ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: «قل کونوا حجارة أو حدیدا، ...

۶ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: «قل کونوا حجارة أو حدیدا» ...

۷ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «و لقد کرمنا بنی آدم» ...

۷ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: «و لقد کرمنا بنی آدم» ای ...

۷ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: «و لقد کرمنا بنی آدم» ...

۸ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «و من اللیل فتهجد به» ...

۸ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: «و من اللیل فتهجد به» ...

۸ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: «و من اللیل فتهجد به ...

۹ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «و لقد آتینا موسی‌ تسع ...

۹ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: «و لقد آتینا موسی‌ تسع ...

۹ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: «و لقد آتینا موسی‌ تسع ...