گنجور

 
خیام نیشابوری

در دایرهٔ سپهرِ ناپیدا غور

جامی‌ست که جمله را چشانند بدور

نوبت چو به دورِ تو رسد آه مکن

می نوش به خوشدلی که دور است نه جور