گنجور

 
جامی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «مرحبا ای قاصد ملک معالی مرحبا» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ا» است.

حرف آخر قافیه

الف
ت
د
ر
ش
ف
ل
م
ن
ه

شمارهٔ ۱: ای از علو قدر به کرسی نهاده پا

شمارهٔ ۲: مرحبا ای قاصد ملک معالی مرحبا

شمارهٔ ۳: گنجی ست نقد فقر که آن را طلسمهاست

شمارهٔ ۴: درین سراچه که چرخش کمینه طاق نماست

شمارهٔ ۵: آن را که بر سر افسر اقبال سرمد است

شمارهٔ ۶: کنگر ایوان شه کز کاخ کیوان برتر است

شمارهٔ ۷: حبذا قصری که ایوانش ز کیوان برتر است

شمارهٔ ۸: منم که تاج سر چرخ خاک پای من است

شمارهٔ ۹: زان پیش کز مداد دهم خامه را مدد

شمارهٔ ۱۰: این مقام خوش که می بخشد نسیم وصل یار

شمارهٔ ۱۱ - قصیدهٔ جلاء الروح در جواب قصیدهٔ مرآت الصفا یا بحرالابرار یا قصیدهٔ شینیهٔ خاقانی: معلم کیست عشق و کنج خاموشی دبستانش

شمارهٔ ۱۲: اصبحت زایرا لک یا شحنة النجف

شمارهٔ ۱۳: چو پیوند با دوست می خواهی ای دل

شمارهٔ ۱۴: نسیم جان شنوم گوییا ز عالم دل

شمارهٔ ۱۵: سلام علیک ای نبی مکرم

شمارهٔ ۱۶: جاه داری جاهل آسا در سر ای کامل مدام

شمارهٔ ۱۷: سفید شد چو درخت شکوفه دار سرم

شمارهٔ ۱۸: قاصد رسید و ساخت معطر مشام من

شمارهٔ ۱۹: بانگ رحیل از قافله برخاست خیز ای ساربان

شمارهٔ ۲۰: این همایون خانه کامد خانه چشم جهان

شمارهٔ ۲۱: برتر آمد در علو این منزل از چرخ برین

شمارهٔ ۲۲: ای سر از قدر بر فلک سوده