گنجور

بهارستان

 
جامی
جامی
 

دیباچه

روضهٔ نخستین (در ذکر احوال مشایخ صوفیه)

روضهٔ دوم (در ذکر حکمت حکما)

روضهٔ سوم (در ذکر پادشاهان)

روضهٔ چهارم (در ذکر بخشندگان)

روضهٔ پنجم (در عشق و ذکر حال عاشقان)

روضهٔ ششم (در مطایبه)

روضهٔ هفتم (در شعر و بیان شاعران)

روضهٔ هشتم (در حکایات حیوانات)

خاتمهٔ کتاب