گنجور

 
جامی

بخش ۱: سیدالطایفه جنید - قدس سره - می گوید: حکایات ...

بخش ۲: خدای تعالی با رسول خود - صلی الله علیه و سلم - ...

بخش ۳: پیر هرات - رضی الله عنه - اصحاب خود را وصیت کرده ...

بخش ۴: در خبر است که خدای تعالی فردای قیامت با بنده از ...

بخش ۵: سری سقطی - قدس الله تعالی سره - جنید را کاری ...

بخش ۶: حلاج را - قدس سره - پرسیدند که مرید کیست؟ گفت: ...

بخش ۷: ابوهاشم صوفی - قدس سره - گفته است که کوه را به ...

بخش ۸: ذوالنون - قدس سره - پیش یکی از مشایخ مغرب رفت به ...

بخش ۹: پیر هرات گوید او با جوینده خود همراه است دست او گرفته در طلب خود می تازاند.

بخش ۱۰: فضیل عیاض - رضی الله عنه - گوید که من حق را ...

بخش ۱۱: معروف کرخی - قدس الله سره - گفته است که صوفی ...

بخش ۱۲: بایزید را - قدس الله تعالی سره - پرسیدند که سنت ...

بخش ۱۳: شبلی را - قدس الله تعالی سره - شوری افتاد، به ...

بخش ۱۴: سهل عبدالله تستری - قدس سره - می گوید: که هر که ...

بخش ۱۵: ابوسعید خراز - قدس الله سره - گوید که در اوایل ...

بخش ۱۶: ابوالحسن نوری - قدس الله تعالی سره - گوید: هر که ...

بخش ۱۷: ابوبکر واسطی - قدس سره - گوید: آن که گوید نزدیکم، ...

بخش ۱۸: ابوالحسن فوشنجی - قدس سره - گفته است که در دنیا ...

بخش ۱۹: ابوعلی دقاق - قدس سره - گوید در آخر عمر چندان درد ...

بخش ۲۰: شیخ ابوالحسن خرقانی - قدس سره - روزی به اصحاب خود ...

بخش ۲۱: شیخ ابو سعید ابوالخیر را - قدس سره - پرسیدند که ...

بخش ۲۲: رویم - قدس سره - گفته است: جوانمردی آن است که ...

بخش ۲۳: بشر حافی را - رحمة الله علیه - مریدی با وی گفت: ...

بخش ۲۴: شقیق بلخی - قدس الله تعالی سره - گفته است: بپرهیز ...

بخش ۲۵: یوسف بن الحسین - قدس الله سره - گفته است: همه ...

بخش ۲۶: سمنون المحب - قدس سره - گفته است: بنده را محبت خداوند صافی شود تا زشتی بر همه عالم نیفکند.

بخش ۲۷: ابوبکر وراق - قدس سره - گفته است: اگر طمع را ...

بخش ۲۸: ابراهیم خواص - قدس سره - گفته است: رنج مکش در طلب ...

بخش ۲۹: ابوعلی رودباری - قدس سره - گفته است: تنگترین زندانها معاشرت اضداد است.

بخش ۳۰: شیخ ابوالعباس قصاب - قدس سره - درویشی را دید که ...

بخش ۳۱: حصری - قدس الله تعالی سره - گفته است: الصوفی ...

بخش ۳۲: خواجه یوسف همدانی - قدس سره - وقتی در نظامیه ...

بخش ۳۳: خواجه عبدالخالق غجدوانی را - قدس سره - روزی ...

بخش ۳۴: خواجه علی رامتینی را - قدس الله سره - پرسیدند که ایمان چیست؟ فرمودند که کندن و پیوستن.

بخش ۳۵: خواجه بهاء الدین نقشبند را - قدس سره - پرسیدند که ...

sunny dark_mode