گنجور

 
جامی

بخش ۱: از مقتبسات مشکات نبوت است این حدیث که «من عشق وعف ...

بخش ۲: میان دو خردمند سخن عشق می رفت، یکی گفت: خاصیت عشق ...

بخش ۳: وقتی صدیق اکبر رضی الله عنه در ایام خلافت خود در ...

بخش ۴: کنیزکی مغنیه که به حسن غنا موصوف بود و به لطف نوا ...

بخش ۵: یکی از دانشمندان گوید که وقتی مجلس می داشتم و در ...

بخش ۶: جوانی سلیل نام از سلاله کرام که در قبایل عرب به ...

بخش ۷: جوانی با کمال ادب به اشتر ملقب بر دختری جمیله از ...

بخش ۸: وقتی رشید به کوفه رسید وزیر وی به نخاسی درآمد. ...

بخش ۹: خوبرویی را که هزار دانا از سودای او شیدا بود و هر ...

بخش ۱۰: دلارامی که رونق جمال او رفته بود و ظلمت ریش صفحه ...

بخش ۱۱: عاشقی که از دهشت حبیب دلتنگ بود و از وحشت رقیب ...

بخش ۱۲: درویشی به عشق جفاکیشی گرفتار شد، به سر راهی می ...

بخش ۱۳: خوبرویی را کمند ارادت به حلقه درویشان کشید و چون نکته مرکز در دایره صوفیان آرمید،