گنجور

 
قصاب کاشانی

شمارهٔ ۱ - غم تنهایی: ای بر قد و بالایت از خوبی و رعنایی

شمارهٔ ۲ - جولان حسن: ای آنکه دیده عرصه جولان حسن توست

شمارهٔ ۳ - تغافل: بت من به حسن و خوبی به خدا که تا نداری

شمارهٔ ۴ - شمع شبستان: این زلف سیه نیست غم جان من این است

شمارهٔ ۵ - آتش طور: رخت در جان‌گدازی آتش طور است پنداری

شمارهٔ ۶ - کوی وفا: عزیزا هیچ می‌دانی چه‌ها با جان ما کردی

شمارهٔ ۷ - دامان رقیب: باز چون سرو قد افراخته‌ای یعنی چه

شمارهٔ ۸ - خجلت گفتار: چندان که صبا عطرفشان است در این باغ

شمارهٔ ۹ - فیض لب کوثر: شوخی که ز من برده دل زار همین است

شمارهٔ ۱۰: زندگی خوب است اما گوشه گلزارکی

sunny dark_mode