گنجور

 
ملک‌الشعرا بهار
 

انتقاد از انجمن همت: باز بر شاخسار حیله و فن

ترانهٔ ملی: دوشینه ز رنج دهر بدخواه

منقبت: باز در جلوه گری شد صنمی جلوه گری

انتقاد از دولت: یاران روش دگر گرفتند

انتقاد از اوضاع خراسان: اندرین شهر پدید آمده مادامی چند

ناصر الملک: نایب شه چون زگیتی رخت بست

توپ روس: اردیبهشت نوحه و آغاز ماتم است

شب قدر: ای شب قدر و ای خزانهٔ اجر

مجلس سوم: در مجلس به فرخی وا شد

خویش را احیا کنید: ای سفیهان بهر خود هم اندکی غوغا کنید

شب زمستان: شب شد و باد خنک از جانب شمران وزید

در رثاء جمیل صدقی‌الذهاوی: دجلهٔ بغداد بر مرگ ذهاوی خون گریست

نکیر و منکر: چون فروبردند نعشم را به گور