گنجور

بخش دهم

 
عطار
عطار » الهی نامه
 

المقالة العاشرة

جواب پدر

(۱) حکایت سلطان سنجر با عبّاسۀ طوسی

(۲) مناجات موسی با حق تعالی ودر خواستن او یکی از اولیا

(۳) حکایت درحال ارواح پیش از آفریدن اجسام

(۴) حکایت زنان پیغامبر

(۵) حکایت رابعه رحمها الله

(۶) حکایت بهلول

(۷) حکایت لیث بوسنجه

(۸) حکایت موسی و مرد عابد

(۹) حکایت پیر بخاری و مخنث

(۱۰) حکایت غزالی و ملحد

(۱۱) حکایت دعاگوی و دیوانه

(۱۲) حکایت دیوانه که می‬گریست

(۱۳) مناجاة دیوانه با حق تعالی

(۱۴) گفتار شیخ در درآمدن دولت