گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع کرا معاینه آمد خبر چه سود کند مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «د» است.

دسترسی سریع به حروف

ا | ت | ر | د | ک | م | ن | ه | ی

تکه ۱ - ابیات پراکنده از رباعیات

ا

تکه ۲: نه همانا که چنین مرد فراوان بودا

تکه ۳: وز پس هر غم طرب افزایدا

تکه ۴: ز آفتها نگه داری تو ما را

تکه ۵: زبون گردان زبردستان ما را

تکه ۶: بگو آن نازنین شمشاد ما را

تکه ۷: چون ورا دیدی تو دیدی مر مرا

تکه ۸: بزنم نعره ولیکن ز تو بینم هنرا

تکه ۹: به بوسه نقش کنم برگ یاسمین ترا

تکه ۱۰: مرد نابینا ببیند بازیابد راه را

تکه ۱۱: من کنون محراب کردم آن نگارین روی را

تکه ۱۲: با هر که نیست عاشق کم کن قرینیا

ت

تکه ۱۳: پور آذر پیش ازین آتش چو خاکستر شده‌است

تکه ۱۴: کجا میر خراسانست پیروزی آنجاست

تکه ۱۵: تا می‌خورم امروز که وقت طرب ماست

تکه ۱۶: غم نیست و گر هست نصیب دل اعداست

تکه ۱۷: خطر گرفت اگرچه حقیر و بی‌خطرست

تکه ۱۸: که تو بدو نگری زاد سر و غاتفرست

تکه ۱۹: که تو بدو نگری همتش ز عرش برست

تکه ۲۰: یک دم زدن از حال تو غافل نیم ای دوست

تکه ۲۱: زنار نابریده و ایمانت آرزوست

تکه ۲۲: راحت و ایمنی ز درویشیست

ر

تکه ۲۳: مهر دل پیش آر و فضول از ره بردار

د

تکه ۲۴: وی موی تو چنان چو شب ملحد از لحد

تکه ۲۵: کین عیش چنین باشد گه شادی و گه درد

تکه ۲۶: سوی رهی بچشم بزرگی نگاه کرد

تکه ۲۷: کسی کش پف کند سبلت بسوزد

تکه ۲۸: فزون ز توشه شکر معده بار خر باشد

تکه ۲۹: بس که بپسندید باید ناپسند

تکه ۳۰: باشد که ناگهی نگهی هم بما کند

تکه ۳۱: کرا معاینه آمد خبر چه سود کند

تکه ۳۲: آن نداند کرد و نتواند که یک باران کند

تکه ۳۳: ما درین فکر تا خدا چه کند

تکه ۳۴: خواجه در حیله تا به ما چه کند

تکه ۳۵: که هر چه هست همه صورت خدا دانند

تکه ۳۶: حال شادیست شاد باشی شاید

تکه ۳۷: مرا که خوشی او بود ناخوشی شاید

تکه ۳۸: با بوی گل و مشک و نسیم سمن آید

تکه ۳۹: کان باد همی از بر معشوق من آید

تکه ۴۰: هزار نصرت و شادی هزار فتح و ظفر

تکه ۴۱: دوست به نزدیک دوست یار به نزدیک یار

تکه ۴۲: دوست بر دوست رفت و یار بر یار

ک

تکه ۴۳: لیس فی الملک غیره مالک

م

تکه ۴۴: قبلهٔ ما روی یار قبلهٔ هر کس حرم

تکه ۴۵: بزرگوار دو نام از گزاف خواندن عام

تکه ۴۶: به کسم مکن حواله که بجز تو کس ندارم

تکه ۴۷: بندهٔ بوالعجبی‌های خراسانم

تکه ۴۸: همه تنم دل گردد که با تو راز کنم

تکه ۴۹: شیشهٔ کثرت این طایفه را بشکستیم

ن

تکه ۵۰: تا گمان اندر یقین گم شد یقین اندر گمان

تکه ۵۱: ورنه به چشم بد بخورندیش مردمان

تکه ۵۲: من چنینم که مرا بخت چنینست و چنین

تکه ۵۳: با هر که نیست عاشق کم گوی و کم نشین

ه

تکه ۵۴: تو از مهر و ماه و من از مهر ماه

تکه ۵۵: آن یکی درزی آن دگر جولاه

تکه ۵۶: پختهٔ امروز یا ز باقی دینه

ی

تکه ۵۷: گفت: یا خاکیست یا بادیست یا افسانه‌ای

تکه ۵۸: شش چیز مرا مدد فرستی

تکه ۵۹: زان می‌که همی تابد چون تاج قبادی

تکه ۶۰: چو ما را شاه مات آید ترا سپری شود بازی

تکه ۶۱: تنگدلان را بر ما رنگ نی

تکه ۶۲: یا جمله مرا هستی یا عهد شکستی