گنجور

 
سعدی
 1. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۶: ای یار ناگزیر که دل در هوای توست

 2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۲۱: با فراقت چند سازم برگ تنهاییم نیست

 3. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۴۹: چه لطیفست قبا بر تن چون سرو روانت

 4. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۳۲: چو ابر زلف تو پیرامن قمر می‌گشت

 5. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۴: دل هر که صید کردی نکشد سر از کمندت

 6. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۹۷: صبحی مبارکست نظر بر جمال دوست

 7. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۷۶: یارا بهشت صحبت یاران همدمست

 8. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۸۰: انصاف نبود آن رخ دلبند نهان کرد

 9. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۵۰: خوبرویان جفاپیشه وفا نیز کنند

 10. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۱۷: آن را که غمی چون غم من نیست چه داند

 11. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۳۱: از صومعه رختم به خرابات برآرید

 12. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۸۴: به کوی لاله رخان هر که عشقباز آید

 13. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۴۳: زلف او بر رخ چو جولان می‌کند

 14. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۶۷: گر از جفای تو روزی دلم بیازارد

 15. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۴۱: میل بین کان سروبالا می‌کند

 16. سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۹ - تغزل در ستایش شمس‌الدین محمد جوینی صاحب دیوان: نظر دریغ مدار از من ای مه منظور

 17. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۱۳: برآمد باد صبح و بوی نوروز

 18. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۸۹: باز از شراب دوشین در سر خمار دارم

 19. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲۹: تو مپندار کز این در به ملامت بروم

 20. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۶: خرامان از درم بازآ کت از جان آرزومندم

 21. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۵۸: زهی سعادت من که‌م تو آمدی به سلام

 22. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۸۸: منم این بی تو که پروای تماشا دارم

 23. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۶۶: گو خلق بدانند که من عاشق و مستم

 24. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲۵: منم یا رب در این دولت که روی یار می‌بینم

 25. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۱: یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم

 26. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۸۴: بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو

 27. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۱۳: ای ولوله عشق تو بر هر سر کویی

 28. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۱۵: چه جرم رفت که با ما سخن نمی‌گویی

 29. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۲۷: ای باد که بر خاک در دوست گذشتی

 30. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۸: سرمست درآمد از خرابات

 31. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲۶: دلم تا عشقباز آمد در او جز غم نمی‌بینم

 32. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۳۷: صاحبا عمر عزیزست غنیمت دانش

 33. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۳۸: ای روبهک چرا ننشینی به جای خویش

 34. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۲۶: دست به جان نمی‌رسد تا به تو برفشانمش

 35. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۵۶: چو بلبل سحری برگرفت نوبت بام