گنجور

خاقانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۳

 

ای زیر نقاب مه نموده

ماه من و عید شهر بوده

از مقنعه ماه غبغب تو

صد ماه مقنعم نموده

باد سر زلفت از سر آغوش

[...]

خاقانی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲ - نعت پیغمبر اکرم (ص)

 

شش هفت هزار سال بوده

کاین دبدبه را جهان شنوده

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۵ - رهانیدن مجنون آهوان را

 

وان چشم سیاهِ سرمه‌سوده

در خاک خطا بود غنوده

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۵ - رسیدن نامهٔ لیلی به مجنون

 

مجنون مشقت آزموده

دل کاشته و جگر دروده

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۶ - ختم کتاب به نام شروان‌شاه

 

کس را به خود از رخ گشوده

گستاخ مکن نیازموده

نظامی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۷۱۷

 

ای غالیه گرد ماه سوده

آراسته شمع را زدوده

برداشته نسخه ای ز خورشید

آیینه که روی تو نموده

یک خنده ز لعل شکرینت

[...]

امیرخسرو دهلوی
 

فصیحی هروی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱ - مدح حسن‌خان شاملو

 

در مهد عدم به رنج بوده

یک لحظه ز رنج ناغنوده

فصیحی هروی
 
 
sunny dark_mode