گنجور

جامی » بهارستان » روضهٔ هشتم (در حکایات حیوانات) » بخش ۷

 

آنم که به عمر خویش هرگز

خالی نشدم ز آرزویت

جامی
 

جامی » بهارستان » روضهٔ هشتم (در حکایات حیوانات) » بخش ۷

 

گر گرد همه جهان بگردی

ساکن نشوم ز جستجویت

جامی
 

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱

 

وانگاه ز حضرت رسالت

بر سر نهش افسر شفاعت

محتشم کاشانی
 

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱

 

آن را که رفیق بود دولت

داد زر و سیم و اسب خلعت

محتشم کاشانی
 

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱

 

از قوت بازوی بلاغت

دست همه تافت در فصاحت

محتشم کاشانی
 

وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » ترکیبات » در هجو ملا فهمی

 

ای منکر حضرت رسالت

سبحان اله زهی سفاهت

انکار کسی که شق کند ماه

از چیست؟ ز غایت شقاوت

برگشته کسی ز دین احمد

[...]

وحشی بافقی
 

وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » مثنویات » در هجو کیدی (یاری) شاعر نما

 

هجویست که همچو طوق لعنت

در گردن تست تا قیامت

وحشی بافقی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر اول - قسمت اول » بخش پنجم - قسمت اول

 

بگذشت بهار و وانشد دل

این غنچه مگر شکفتنی نیست؟

شیخ بهایی
 

فصیحی هروی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱ - مدح حسن‌خان شاملو

 

در سلسله شک رز خست

نگذاشت مگس فروغ عصمت

فصیحی هروی
 

وحیدالزمان قزوینی » شهرآشوب کوچک » بخش ۲۱ - صفت نجّار

 

رخساره چنین و در مهارت

هستند ز قدرت حق آیت

وحیدالزمان قزوینی
 

وحیدالزمان قزوینی » شهرآشوب کوچک » بخش ۳۷ - صفت رمّال

 

یاران از من کشند محنت

شرمنده شدم از این جماعت

وحیدالزمان قزوینی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵