گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳ - برهان قاطع در حدوث آفرینش

 

سررشتهٔ قدرت خدایی

بر کس نکند گره‌گشایی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۸ - در شکایت حسودان و منکران

 

حاسد ز قبول این روایی

دور از من و تو به ژاژ خایی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۱ - آغاز داستان

 

هر یک ز قبیله‌ای و جایی

جمع آمده در ادب سرایی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۴ - رفتن پدر مجنون به خواستاری لیلی

 

مجنون ز مشقت جدایی

کردی همه شب غزل‌سرایی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۴ - رفتن پدر مجنون به خواستاری لیلی

 

هر نقد که آن بود بهایی

بفروش چو آمدش روایی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۵ - زاری کردن مجنون در عشق لیلی

 

ای راحت جان من کجایی؟

در بردن جان من چرایی؟

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانهٔ کعبه

 

گویند ز عشق کن جدایی

این نیست طریق آشنایی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۹ - در احوال لیلی

 

می‌سوخت به آتش جدایی

نه دود در او نه روشنایی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۴ - مصاف کردن نوفل بار دوم

 

شوریده‌دلی چنین هوایی

تن در ندهدت به کدخدایی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۵ - رهانیدن مجنون آهوان را

 

می‌خواند سرود بی‌وفایی

بر نوفل و آن خلاف رایی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۷ - بردن پیرزن مجنون را در خرگاه لیلی

 

ای کز تو وفاست بی‌وفایی

پیش تو خطاست بی‌خطایی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۸ - دادن پدر لیلی را به ابن‌سلام

 

گفت ار دگر این عمل نمایی

از خویشتن و ز من برایی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۹ - آگاهی مجنون از شوهر کردن لیلی

 

شد دشمن تو ز بی‌وفایی

خو باز بُرید از آشنایی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۹ - آگاهی مجنون از شوهر کردن لیلی

 

مردی که کند زن آزمایی

زن بهتر از او به بی‌وفایی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۰ - رفتن پدر مجنون به دیدن فرزند

 

می‌زد به امید دست و پایی

از وی اثری ندید جایی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۰ - رفتن پدر مجنون به دیدن فرزند

 

چون من به کریچه و گیایی

قانع شده‌ام ز هر ابایی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۲ - آگاهی مجنون از مرگ پدر

 

گفت ای پدر ای پدر کجایی؟

کافسر به پسر نمی‌نمایی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۲ - آگاهی مجنون از مرگ پدر

 

زینسان جگرت به خون گشایی

تو در جگر زمین چرایی؟

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۴ - نیایش کردن مجنون به درگاه خدای تعالی

 

بسته به سه پایهٔ هوایی

بطن‌الحمل از چهار پایی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۴ - نیایش کردن مجنون به درگاه خدای تعالی

 

ای در نظر تو جانفزا‌یی

در سکهٔ تو جهان گشایی

نظامی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode