گنجور

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۹۲

 

ای رشگ بتان به کج کلاهی

قربان سرت شوم اللهی

تو بسته میان به کشتن من

من بسته کمر به عذرخواهی

روی تو ز باده ارغوانی

[...]

محتشم کاشانی
 

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱

 

ای مهر سپهر پادشاهی

در ظل تو ماه تا به ماهی

محتشم کاشانی
 

وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » ترکیبات » در ستایش میرمیران

 

رایی داری که گر تو خواهی

از رنگ برون برد سیاهی

وحشی بافقی
 

فصیحی هروی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱ - مدح حسن‌خان شاملو

 

با این همه آب و رنگ شاهی

چون داغ خوشند با سیاهی

فصیحی هروی
 

سلیم تهرانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۹۲۲

 

دارم عیشی به وصل ماهی

پیچیده به شاخ گل، گیاهی

هنگامه ی حسن و عشق گرم است

از ما آهی، ازو نگاهی

از دست غم جهان نداریم

[...]

سلیم تهرانی
 

وحیدالزمان قزوینی » شهرآشوب کوچک » بخش ۶ - صفت عطّاران

 

گر چاره ی ضعف قلب خواهی

انداز به کودکان نگاهی

وحیدالزمان قزوینی
 

وحیدالزمان قزوینی » شهرآشوب کوچک » بخش ۵۴ - صفت مَدارِس

 

هستی از جهل طبع، واهی

با این همه نور در سیاهی

وحیدالزمان قزوینی
 

اسیر شهرستانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۶۵

 

به استقبال مژگان سیاهی

نگاهم می رود هر دم به راهی

چه می کردیم با چندین خجالت

اگر بودی زبان عذرخواهی

دل است آیینه روز و شب ما

[...]

اسیر شهرستانی
 

نورعلیشاه » دیوان اشعار » ترجیعات » شمارهٔ ۵

 

جانا چه شود که گاهگاهی

برسوی من افکنی نگاهی

در فقر کمال بی نظیری

درمصر جمال پادشاهی

آوازه حسن وصیت خویت

[...]

نورعلیشاه
 

بلند اقبال » دیوان اشعار » مثنویات » بخش سوم » بخش ۵۰ - علامت مردخدا

 

خنده به لبش نجسته راهی

از دل کشد آه گاه گاهی

بلند اقبال
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۱۸ - در سبک عرفان

 

ما راست به خستگان راهی

ما راست به بستگان کماهی

ملک‌الشعرا بهار
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۲۰ - ای گربه

 

آن پنجهٔ تیز در شب تار

کردست گهی شکار ماهی

گشته است بحیله‌ای گرفتار

در چنگ تو مرغ صبحگاهی

افتد گذرت بسوی انبار

[...]

پروین اعتصامی
 
 
۱
۲
۳
۴