گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده

 

عاجز شدم از گرانی بار

طاقت نه چگونه باشد این کار

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده

 

احرام شکن بسی است زنهار

ز احرام شکستنم نگهدار

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳ - برهان قاطع در حدوث آفرینش

 

گر حکم طبایع است بگذار

کاو نیز رسد به آخر کار

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۵ - در مدح شروانشاه اخستان بن منوچهر

 

چون بنگری آن دو لعل خون‌خوار

خونی و میی است لعل کردار

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۶ - خطاب زمین بوس

 

میرآخوری تو چرخ را کار

کاه و جو از آن کشد در انبار

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۸ - در شکایت حسودان و منکران

 

این است که گنج نیست بی‌ مار

هرجا که رطب بود، بود خار

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش

 

او هست پدید در سه هم کار

وان هر سه در اوست ناپدیدار

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش

 

تا چون تو بیفتی از سر کار

سفت همه کس ترا کشد بار

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش

 

تو آبله‌پای و راه دشوار

ای پارهٔ کار چون بود کار؟

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۲ - عاشق شدن لیلی و مجنون به یکدیگر

 

چون شیفته گشت قیس را کار

در چنبر عشق شد گرفتار

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۲ - عاشق شدن لیلی و مجنون به یکدیگر

 

دل را به دو نیم کرد چون نار

تا دل به دو نیم خواندش یار

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۳ - در صفت عشق مجنون

 

ور آب دو دیده نیستی یار

دل سوختی آتش غمت زار

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۳ - در صفت عشق مجنون

 

نیلی که کشند گرد رخسار

هست از پی زخم چشم اغیار

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۴ - رفتن پدر مجنون به خواستاری لیلی

 

با سید عامری به یک بار

گفتند چه حاجت است پیش‌آر

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۵ - زاری کردن مجنون در عشق لیلی

 

خویشان مرا ز خوی من خار

یاران مرا ز نام من عار

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانهٔ کعبه

 

می‌گشت چو دیو گرد هر غار

دیوانهٔ خویش را طلب‌کار

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۸ - حکایت

 

آن پیر خری که می‌کشد بار

تا جانش هست می‌کند کار

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۹ - در احوال لیلی

 

فهرست جمال هفت پرگار

از هفت خلیفه جامگی خوار

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۹ - در احوال لیلی

 

هر طفل که آمدی ز بازار

بیتی گفتی نشانده‌ بر کار

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۹ - در احوال لیلی

 

با سرو بنان لاله رخسار

آمد به نشاط و خنده در کار

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode