گنجور

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱ - آغاز سخن

 

کرد قبا جبه خورشید و ماه

زین دو کله‌وار سپید و سیاه

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۵ - در معراج

 

او به تحیر چو غریبان راه

حلقه زنان بر در آن بارگاه

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۷ - نعت دوم

 

راهروان عربی را تو ماه

یاوگیانِ عجمی را تو راه

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۷ - نعت دوم

 

این‌دو طرف گرد سپید و سیاه

راه تو را پیک ز پیکان راه

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۹ - نعت چهارم

 

داشت سلیمان ادب خود نگاه

مملکت آلوده نَجُست این کلاه

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۰ - در مدح ملک فخرالدین بهرامشاه بن داود

 

یکدله شش جهت و هفتگاه

نقطه نُه دایره بهرام شاه

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۱ - خطاب زمین بوس

 

ملک حفاظی و سلاطین پناه

صاحب شمشیری و صاحب کلاه

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۲ - در مقام و مرتبت این نامه

 

نامه دو آمد ز دو ناموس‌گاه

هر دو مسجل به دو بهرام‌شاه

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۲ - در مقام و مرتبت این نامه

 

بود بسیجم که در این یک‌دو ماه

تازه کنم عهد زمین‌بوس شاه

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۶ - خلوت اول در پرورش دل

 

روزی از این مصر زلیخا‌پناه

یوسفیی کرد و برون شد ز چاه

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۶ - خلوت اول در پرورش دل

 

فاخته فریادکنان صبحگاه

فاخته‌گون کرده فلک را به آه

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۷ - ثمره خلوت اول

 

از غم آن دانهٔ خال سیاه

جمله تن خال شده روی ماه

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۸ - خلوت دوم در عشرت شبانه

 

مرغ، گران‌خواب‌تر از صبحگاه

پای فلک بسته‌تر از دست ماه

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۹ - ثمره خلوت دوم

 

تُرک قصب‌پوش من آنجا چو ماه

کرده دلم را چو قصب رخنه‌گاه

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۲۰ - مقالت اول در آفرینش آدم

 

گندم‌گون گشته ادیمش چو کاه

یافته جودانه چو کیمُختِ ماه

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۲۰ - مقالت اول در آفرینش آدم

 

تُرک ختایی شده یعنی چو ماه

زلف خطا بر زده زیرِ کلاه

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۲۲ - مقالت دوم در عدل و نگهداری انصاف

 

شهر و سپه را چو شوی نیک‌خواه

نیک تو خواهد همه شهر و سپاه

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۲۳ - حکایت نوشیروان با وزیر خود

 

طاعت کن روی بتاب از گناه

تا نشوی چون خجلان عذرخواه

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۲۸ - مقالت پنجم در وصف پیری

 

چونکه هوا سرد شود یک دو ماه

برف سپید آوَرَد ابر سیاه

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۳۲ - مقالت هفتم در فضیلت آدمی بر حیوانات

 

هر که تو بینی ز سپید و سیاه

بر سر کاری است در این کارگاه

نظامی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode