گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲۱

 

من از عالم تو را تنها گزینمروا داری که من غمگین نشینم
دل من چون قلم اندر کف توستز توست ار شادمان وگر حزینم
بجز آنچ تو خواهی من چه باشمبجز آنچ نمایی من چه بینم
گه از من خار رویانی گهی گلگهی گل بویم و گه خار چینم
مرا تو چون چنان داری چنانممرا تو چون چنین خواهی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۷

 

سر کوه بلند چندان نشینمکه لاله سر بر آره مو بچینم
الاله بیوفا بی بیوفا بینگار بیوفا چون مو گزینم


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۸

 

خوشا روزی که دیدار ته وینمگل و سنبل ز رخسار ته چینم
بیا بنشین که تا وینم شو و روزجمالت ای نگار نازنینم


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۹

 

شبی خواهم که پیغمبر ببینمدمی با ساقی کوثر نشینم
بگیرم در بغل قبر رضا رادر آن گلشن گل شادی بچینم


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۰

 

بوره روزی که دیدار ته وینمگل و سنبل به دیدار تو چینم
بوره بنشین برم سالان و ماهانکه تا سیرت بوینم نازنینم


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۱

 

گلستان جای تو ای نازنیننممو در گلخن به خاکستر نشینم
چه در گلشن چه در گلخن چه صحراچو دیده واکرم جز ته نوینم


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » نه با ملا نه با صوفی نشینم

 

نه با ملا نه با صوفی نشینم

تو میدانی که من آنم ، نه اینم

نویس «الله» بر لوح دل من

که هم خود را هم او را فاش بینم


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری