گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۱۴

 

ثنا گفتیم ما مر خواجه‌ای راکه نشناسد مقفا را ز مردف
عطارد در اسد بادش همیشهیکی مقلوب و آن دیگر مصحف


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۷۶

 

فلک نه همسری دارد نه هم کفبخون ریزی دلش اصلا نگفت اف
همیشه شیوهٔ کارش همینهچراغ دودمانیرا کند پف


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

رشیدالدین وطواط » مقطعات » شمارهٔ ۶۰ - هم در حق مجدالدین نجیب الملک یوسف

 

دیار بلخ چون مصرست خرم
بمجدالدین نجیب الملک یوسف
خداوندی ، مه خصمش را ز نیکی
نصیبی نیست جز رنج و تأسف
بزرگی را بجاه او تفاخر
بزرگان را بمدح او تشرف
بود انجاز عدلش بی تعلل
بود انعام دستش بی تکلف
کند در خیرها تعجیل و داند
که کار خیر نپذیرد توقف


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط