گنجور

 
رشیدالدین وطواط
 

دیار بلخ چون مصرست خرم

بمجدالدین نجیب الملک یوسف

خداوندی ، مه خصمش را ز نیکی

نصیبی نیست جز رنج و تأسف

بزرگی را بجاه او تفاخر

بزرگان را بمدح او تشرف

بود انجاز عدلش بی تعلل

بود انعام دستش بی تکلف

کند در خیرها تعجیل و داند

که کار خیر نپذیرد توقف