گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۴۵

 

بخوردم از کف دلبر شرابیشدم معمور و در صورت خرابی
گزیدم آتش پنهان پنهانکز او اندر رخم پیداست تابی
هزاران نکته در عالم بگفتمز عشق و هیچ نشنیدم جوابی
گهی سوزد دلم گه خام گرددبه مانند دلم نبود کبابی
مرا آن مه یکی شکلی نموده‌ستکه سیصد مه نبیند آن به خوابی
منم غرقه به بحر انگبینیکه زنبور از کفش یابد […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۷۶

 

سبک بنواز ای مطرب رباییبگردان زوتر ای ساقی شرابی
که آورد آن پری رو رنگ دیگرز چشمه زندگی جوشید آبی
چه آتش زد نهان دلبر به دل‌هاکه مجلس پر شد از بوی کبابی
چرا ای پیر مجلس چنگ پرفننگویی ناله نی را جوابی
نی نه چشم زان چشمان چه گویدچنین بیدار باشد مست خوابی
دل سنگین چو یابد تاب آن […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۱۳

 

چنان گشتم ز مستی و خرابیکه خاکی را نمی‌دانم ز آبی
در این خانه نمی‌یابم کسی راتو هشیاری بیا باشد بیابی
همین دانم که مجلس از تو برپاستنمی‌دانم شرابی یا کبابی
به باطن جان جان جان جانیبه ظاهر آفتاب آفتابی
از آن رو خوش فسونی که مسیحیاز آن رو دیوسوزی که شهابی
مرا خوش خوی کن زیرا شرابیمرا خوش بوی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۲۰

 

که دست تشنه می‌گیرد به آبیخداوندان فضل آخر ثوابی
توقع دارم از شیرین زبانتاگر تلخ است و گر شیرین جوابی
تو خود نایی و گر آیی بر منبدان ماند که گنجی در خرابی
به چشمانت که گر زهرم فرستیچنان نوشم که شیرینتر شرابی
اگر سروی به بالای تو باشدنباشد بر سر سرو آفتابی
پری روی از نظر غایب نگردداگر صد […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۵۰

 

درآمد از در دل چون خرابیز می بر آتش جانم زد آبی
شرابم داد و گفتا نوش و خاموشکزین خوشتر نخوردستی شرابی
چو جان نوشید جام جان فزایشمیان جان برآمد آفتابی
اگرچه خامشی فرمود لیکندلم با خامشی ناورد تابی
فغان دربست تا آن شمع جان‌هابرافکند از جمال خود نقابی
چو جانم روی یار خوش‌نمک دیدز دل خوش بر نمک می‌زد […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۴۴۲

 

سرخس از جور بی‌آبی و آبیدریغا روی دارد در خرابی
ز بی‌آبی خلاصش دادی اماخداوندا خلاصش ده ز آبی


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۳۰

 

بیار ای لعبت ساقی شرابیبساز ای مطرب مجلس ربابی
چو دور عشرت و جامست بشتابکه هر دم می‌کند دوران شتابی
دل پرخون من چندان نماندستکه بتوان کرد مستی را کبابی
خوشا آن صبحدم کز مطلع جامبرآید هر زمانی آفتابی
الا ای باده پیمایان سرمستبمخموری دهید آخر شرابی
گرم از تشنگی جان برلب آیدمگر چشمم چکاند برلب آبی
شد از باران اشک […]


متن کامل شعر را ببینید ...

خواجوی کرمانی
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۷۱

 

الهی دل بلا بی دل بلا بیگنه چشمان کره دل مبتلا بی
اگر چشمان نکردی دیده بانیچه داند دل که خوبان در کجابی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۷۲

 

غم عالم نصیب جان ما بیبدور ما فراغت کیمیا بی
رسد آخر بدرمان درد هرکسدل ما بی که دردش بیدوا بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۷۳

 

وای آن روزی که قاضی مان خدا بیبه میزان و صراطم ماجرا بی
بنوبت میروند پیر و جوانانوای آنساعت که نوبت زان ما بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۷۴

 

صفا هونم صفا هونم چه جابیکه هر یاری گرفتم بیوفا بی
بشم یکسر بتازم تا به شیرازکه در هر منزلی صد آشنا بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » بده با خاک اون سوز و تابی

 

بده با خاک اون سوز و تابی

که زاید از شب اوفتابی

نوان زن که از فیض تو او را

دگر بخشند ذوق انقلابی


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » تو هم مثل من از خود در حجابی

 

تو هم مثل من از خود در حجابی

خنک روزی که خود را بازیابی

مرا کافر کند اندیشهء رزق

ترا کافر کند علم کتابی


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » پیام مشرق » کرا جوئی چرا در پیچ و تابی

 

کرا جوئی چرا در پیچ و تابی

که او پیداست تو زیر نقابی

تلاش او کنی جز خود نبینی

تلاش خود کنی جز او نیابی


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » پیام مشرق » به چندین جلوه در زیر نقابی

 

به چندین جلوه در زیر نقابی

نگاه شوق ما را بر نتابی

دوی در خون ما چون مستی می

ولی بیگانه خوئی ، دیر یابی


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری