گنجور

اشعار مشابه

 

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۳۲۶ - ایضا له

 

ایا صدری که در بازار دانش

کند کلک تو دایم در فروشی

مکن سستی چنین در کار داعی

چه خواهد کرد با این سخت کوشی

جوابش باز ده تا من نگویم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

خیالی بخارایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۷۲

 

مرا در بزم رندان جرعه نوشی

به از سودای زهد و خود فروشی

تو در پرده از آن همرازی ای عود

که چون نی راز می گوید تو گوشی

طریق مردمی ای زاهد این است

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

خیالی بخارایی