گنجور

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۱ - در عین العیان توحید گوید

 

چنان زین نقش اینجادرنمودم

که گوئی اندر اینجا خود نبودم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۱ - در عین العیان توحید گوید

 

جنید اگر خبر داری ز بودم

دمادم کن حقیقت مر سجودم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۶ - اسرارگفتن منصور با شیخ کبیر در اعیان

 

حقیقت قل هوالله است بودم

از آن اینجا کنی دایم سجودم

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

دگر با اولیا بسیار بودم

حدیث اولیا چون جان شنودم

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۶ - در آفرینش انسان و مبدأ و معاد او فرماید

 

ز صفرا آتش آمد دروجودم

به آخر سوخت در عشقش چو عودم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۱۸ - در مناجات کردن پیر با حق سبحانه و تعالی فرماید

 

توئی پاک و منزّه در وجودم

که من بی بود تو هرگز نبودم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۳۱ - پسر در اعیان حقیقت کل گوید

 

چو حق بودم من و واصل ببودم

نمود ذات او حاصل نمودم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۳۱ - پسر در اعیان حقیقت کل گوید

 

اناالحق گویم و در حق نمودم

تو حق بین ای پدر گفت و شنودم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۴۸ - در جواب دادن ابلیس در اعیان فرماید

 

غلط این بُد که خودبینی نمودم

عیان عشق تو کلّی ربودم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۶۴ - در بلای عشق کشیدن و لقای دوست دیدن فرماید

 

بلای عشق و قربت در وجودم

خود اینجا من عیان بود بودم

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶