گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۶ - گفتار اندر ستایش عمید ابو الفتح مظفر

 

چو امرش از مظالم گه برآید

قضا با امرش از گردون درآید

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۹ - نامه نوشتن موبد نزد شهرو و فریفتن به مال

 

تو دانی کاین جهان روزی سر آید

وزو رفته جهانی دیگر آید

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۴ - اندر بستن دایه مر شاه موبد را بر ویس

 

مگر چون زین سخن سالی برآید

به من بر روز بدبختی سر آید

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۴ - اندر بستن دایه مر شاه موبد را بر ویس

 

به پیمانی که چون یک مه برآید

ترا این روز بدخویی سر آید

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۲ - باز گشتن شاه موبد از کهستان به خراسان

 

خور آسد پهلوی باشد خور آید

عراق و پارس را خور زو برآید

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۴۳ - زارى کردن ویس از رفتن رامین

 

همه اندوه و تیمارت سر آید

ز تخم صابری شادی برآید

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۴۶ - مویه کردن شهرو پیش موبد

 

کنون امسال گل زیبا برآید

نبیند چون رخش رعناتر آید

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۶۰ - نامه نوشتن ویس به رامین و دیدار خواستن

 

به نیک و بد جهان بر ما سرآید

وزان پس خود جهان دیگر آید

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۶۸ - نامهٔ هشتم اندر خبر دوست پرسیدن

 

هر آن بادی کز آن کشور برآید

مرا از جان شرین خوشتر آید

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۷۵ - رسیدن آذین از ویش به رامین

 

خوشا بادا که از مشرق درآید

تو گویی کز گلستانی برآید

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۷۵ - رسیدن آذین از ویش به رامین

 

نسیمی کز کنار دلبر آید

ز بوی مشک و عنبر خوشتر آید

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۹۷ - پاسخ دادن ویس رامین را

 

اگر سنگی ز گردون اندر آید

همانا عاشقان را بر سر آید

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۰۴ - نامه نوشتن ویس به پیش رامین

 

که با این داغ گر جانم برآید

ز دود جان من گیتی سر آید

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۰۹ - کشته شدن شاه موبد بر دست گراز

 

چو او بگذشت روز دیگر آید

ز ما با او گروهی نو درآید

فخرالدین اسعد گرگانی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶ - در سابقه نظم کتاب

 

چو خواهم مرغم از روزن درآید

زمین بشکافد و ماهی برآید

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۱ - مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن او

 

چو روز بینوایی بر سر آید

مرادت خود به زور از در درآید

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۴ - صفت داد و دهِش خسرو

 

دِرم‌داری که از سختی درآید

سر و کارش به بدبختی گراید

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۶
sunny dark_mode