گنجور

عطار » خسرونامه » بخش ۴۴ - رشك حسنا در كار گل و قصد كردن

 

فغان از مردم کشتی برآمد

جهان یکبارگی گفتی سرآمد

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۰ - رزم خسرو با شاه سپاهان و كشته شدن شاه سپاهان

 

بگرد لشکر دشمن درامد

جهان بر لشکر دشمن سرامد

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۲ - از سر گرفتن قصّه

 

بیاسودند تا چون شب در آمد

ز عمر این جهان روزی سرآمد

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۶ - از سر گرفتن قصّه

 

چو بر گل محنت دریا سرآمد

چو ماهی حوت از دریا برآمد

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۶ - از سر گرفتن قصّه

 

چنان افشرد کز وی جان برامد

جهان بر جان آن نادان سرامد

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۷ - آگاهی یافتن خسرو از گل

 

چو سروی سیمبر از در درامد

دل خاقان چین از بر برامد

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۱ - رسیدن نامۀ گل بخسرو

 

نه چندان دُر ز چشم او برامد

که صد دریا بچشم او درامد

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۵ - رزم خسرو با شاپور

 

چو بنهادند پل، لشکر درآمد

خورشی از سپه یکسر برآمد

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۷ - باز رفتن بسر قصّه

 

چو گلرخ از در ایوان درآمد

جهان را ز آرزویش جان برآمد

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۷۰ - در وفات قیصر و پادشاهی جهانگیر

 

چو قیصر را قیامت بر درآمد

بیک ره قامت عمرش سرآمد

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۲ - در نعت حضرت سید المرسلین(ص)

 

ازان از آفرینش برتر آمد

که بر جمع دل او سرور آمد

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۲ - در نعت حضرت سید المرسلین(ص)

 

برای حمد حق او در خور آمد

تمامت رهروان را بر سر آمد

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۴ - در آنچه شریعت و حقیقت مراد یکی است

 

هر آنکو دوستدار حیدر آمد

چو مغز از پوست هر دم برتر آمد

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳۳ - در حقیقت سرّ منصور و دریافتن اعیان گوید

 

در علم محمد حیدر آمد

که جمله اولیا را سرور آمد

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۶۴ - پرسیدن عبدالسلام ازخضر از سرّ منصور

 

حقیقت خضرش اینجا چاکر آمد

که او بر کل عالم سرور آمد

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

نبی این باده خورد و از چه درآمد

خروش و غلغل آن شه برآمد

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

مرا گنج معانی جعفر آمد

که او باب علی را چون درآمد

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۱ - بسم اللّه الرحمن الرحیم

 

ز عزمش باد بی پا و سر آمد

ندید اسرارُ حیران بر درآمد

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۲۶ - در صورت جان دادن و جانان دیدن فرماید

 

بسا کِشتی که پر سیم و زر آمد

از آنها یک سفینه بر درآمد

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۳۴ - در صفت پیر دانا و حکایت اسرار کردن کل با او فرماید

 

تو روحی و دل و جان رهبر آمد

که بودت جَست از خود بر درآمد

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode