گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳ - گفتار اندر ستایش سلطان ابوطالب طغرل‌بک

 

میان دجله و جیهون جهانی‌ست

ولیکن شاه را چون بوستانی‌ست

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۱ - آگاه شدن شاه موبد از کار ویس و رامین

 

و گر ویرو و به جز ماه سما نیست

مرا چه سود باشد چون مرا نیست

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۷۶ - پاسخ نامهء ویس از رامین

 

اگر چه این گناه از بن مرا نیست

گنه بر تو نهادن هم روا نیست

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۱۳ - در انجام کتاب گوید

 

از آن کش نام تو بر هر کرانیست

تو پنداری که این دفتر جهانیست

فخرالدین اسعد گرگانی
 

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۴۵ - در ستایش شمس‌الدین وزیر

 

جمال‌الملک شمس‌الدین جهانیست

که از هر نعمتی او را نشانیست

جهانی گفتم او راوین غلط بود

که هر مویی ز شخص او جهانیست

کفش و زجود بحری وین چه بحریست

[...]

رشیدالدین وطواط
 

جمال‌الدین عبدالرزاق » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷

 

بخوبی هیچکس چون یار ما نیست

ولیکن در دلش بوی وفا نیست

چه سود ار تنک شکر شد دهانش

که یک شکر ازان روزی ما نیست

نخواهم بست دل در وصلت ایماه

[...]

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی
 

خاقانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۷۸

 

خطی مجهول دیدم در مدینه

بدانستم که آن خط آشنا نیست

بر آن خط اولین سطری نبشته

که جوزا نزد خورشید سما نیست

به جان پادشا سوگند خوردم

[...]

خاقانی شروانی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۸ - آگهی خسرو از مرگ بهرام چوبین

 

ستم در مذهب دولت روا نیست

که دولت با ستمگار آشنا نیست

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۱ - پاسخ دادن شیرین خسرو را

 

هنوزم لب پر آب زندگانیست

هنوزم آب در جوی جوانیست

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۹۴ - چگونگی فلک

 

وز آنصورت که با چشم آشنا نیست

به گستاخی سخن راندن روا نیست

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۹۵ - اجرام کواکب

 

شنیدستم که هر کوکب جهانیست

جداگانه زمین و آسمانیست

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۱ - صفت شیرویه و انجام کار خسرو

 

نه ایمن‌تر ز خرسندی جهانیست

نه به ز آسودگی نزهت سنا نیست

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۹ - اندرز و ختم کتاب

 

هران سنگی که دریائی و کانیست

در او دری و یاقوتی نهانیست

نظامی گنجوی
 

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۴

 

طریق عشق جانا بی بلا نیست

زمانی بی بلا بودن روا نیست

اگر صد تیر بر جان تو آید

چو تیر از شست او باشد خطا نیست

از آنجا هرچه آید راست آید

[...]

عطار نیشابوری
 

عطار » الهی نامه » آغاز کتاب » آغاز کتاب

 

پسر هر یک ترا صاحب قرانیست

که اندر فن خود هر یک جهانیست

عطار نیشابوری
 

عطار » الهی نامه » بخش دوم » (۲) حکایت علوی وعالم ومخنّث که در روم اسیر شدند

 

شما را چون شفیعیست و مرا نیست

ز من این سجده کردن پس روا نیست

عطار نیشابوری
 

عطار » الهی نامه » بخش دوم » (۷) حکایت معشوق طوسی با سگ و مرد سوار

 

چو سگ از قالب قدرة جدا نیست

فزونی کردنت بر سگ روا نیست

عطار نیشابوری
 

عطار » الهی نامه » بخش سوم » (۴) حکایت پیر که پسر صاحب جمال داشت

 

اگر خطّی بود آن جز خطا نیست

وگر حرفی بوَد آن هم روا نیست

عطار نیشابوری
 
 
۱
۲
۳
۸