گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶

 

ره میخانه و مسجد کدام است

که هر دو بر من مسکین حرام است

نه در مسجد گذارندم که رند است

نه در میخانه کین خمار خام است

میان مسجد و میخانه راهی است

[...]

عطار نیشابوری
 

عطار » الهی نامه » روایت دیگر دیباچۀ الهی‌نامه » در آغاز آلهی نامه

 

خداوندا عطاهای تو عام است

عنایتهای عامّت بر دوام است

عطار نیشابوری
 

عطار » بلبل نامه » بخش ۱۶ - حکایت هاروت و ماروت

 

شما را گربه من میلی تمام است

بجز فرمان من بردن حرام است

عطار نیشابوری
 

عطار » اسرارنامه » بخش نوزدهم » بخش ۱ - المقاله التاسعه عشر

 

همه کار جهان ناموس و نام است

اگر نه نیم نان روزی تمام است

عطار نیشابوری
 

عطار » اسرارنامه » بخش نوزدهم » بخش ۸ - الحکایه و التمثیل

 

چو او را دانهٔ سالی تمام است

فزون از دانهٔ جستن حرام است

عطار نیشابوری
 

عطار » سی فصل » بخش ۱

 

بیا برگو که علم دین کدام است

زر ومال جهان بر که حرام است

عطار نیشابوری
 

عطار » سی فصل » بخش ۱

 

مرا پرسی که راه حق کدام است

کرا دانی که در عالم تمام است

عطار نیشابوری
 

عطار » سی فصل » بخش ۶

 

دگر پرسی مسلمانی کدام است

چرا در پیش دین پرنده رام است

عطار نیشابوری
 

عطار » سی فصل » بخش ۷

 

زکوة مال میدانی کدام است؟

بده از مال خود حق امام است

عطار نیشابوری
 

عطار » سی فصل » بخش ۱۰

 

دگر پرسی که راه حق کدام است؟

که را گوئی که اندر دین تمام است؟

عطار نیشابوری
 

عطار » سی فصل » بخش ۱۲

 

بگویم با تو آن ناجی کدام است

کسی کو واقف از سر امام است

عطار نیشابوری
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۹ - نباید بود ازو غافل زمانی

 

شهادت با نماز و روزه عام است

که کار خلق از آنها با نظام است

عطار نیشابوری
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۱۶ - در بیان ریاضت فرماید

 

خورش در راه تو اصل تمام است

ز خوردن کار هرکس بانظام است

عطار نیشابوری
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۲۳ - در تحقیق و بیان ارواح خاص الخاص

 

وجود تو ز بهر خاص و عام است

ز جودت کار جمله با نظام است

عطار نیشابوری
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۳۴ - در شرح کشف اولیاء

 

ز نورش اهل معنی را قوام است

زبانش اهل صورت را نظام است

عطار نیشابوری
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳ - در معراج حضرت خاتم صلی الله علیه و آله

 

ترا عطار بیچاره غلام است

تمامش کن که مسکین ناتمام است

عطار نیشابوری
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳۹ - سؤال کردن سلطان بایزید از منصور از جان و جانان

 

کنونت بایزید اینجا غلام است

ورا دیدار تو اینجا تمام است

عطار نیشابوری
 

عطار » مظهر » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

همو معنیّ و آیات کلام است

ز غزّت بر محمّد او پیام است

عطار نیشابوری
 

عطار » مظهر » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

مرا گنج معانی آن امام است

که او را جبرئیل از جان غلام است

عطار نیشابوری
 
 
۱
۲