گنجور

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۰ - (سی لحن باربد)

 

چو ناقوسی و اورنگی زدی ساز

شدی اورنگ چون ناقوس از آواز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۰ - (سی لحن باربد)

 

چو کردی کین ایرج را سرآغاز

جهان را کین ایرج نو شدی باز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲ - در توحید باری

 

چنان کرد آفرینش را به آغاز

که پی بردن نداند کس بدان راز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳ - در استدلال نظر و توفیق شناخت

 

چو ابراهیم با بت عشق می‌باز

ولی بت‌خانه را از بت بپرداز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳ - در استدلال نظر و توفیق شناخت

 

اگر دانستنی بودی خود این راز

یکی زین نقش‌ها دردادی آواز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶ - در سابقه نظم کتاب

 

در آوردند مرغانِ دُهُل ساز

سحرگه پنج نوبت را به آواز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶ - در سابقه نظم کتاب

 

دلم چون دید دولت را هم‌آواز

ز دولت کرد بر دولت یکی ناز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱ - در پژوهش این کتاب

 

مرا چون هاتف دل دید دم‌ساز

بر آورد از رواق همت آواز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱ - در پژوهش این کتاب

 

نگفتم هر چه دانا گفت از آغاز

که فرخ نیست گفتن، گفته را باز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۵ - عشرت خسرو در مرغزار و سیاست هرمز

 

نظامی بر سر افسانه شو باز

که مرغ بند را تلخ آمد آواز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۷ - به خواب دیدن خسرو نیای خویش انوشیروان را

 

چهارم چون صبوری کردی آغاز

در آن پرده که مطرب گشت بی‌ساز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۸ - حکایت کردن شاپور از شیرین و شبدیز

 

به هنگام خزان آید به ابخاز

کند در جستن نخجیر پرواز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۱ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار دوم

 

چو در بازی شدند آن لعبتان باز

زمانه کرد لعبت‌بازی آغاز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۲ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار سوم

 

بدان گلشن رسید آن نقش‌پرداز

همان نقش نخستین کرد آغاز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۳ - پیدا شدن شاپور

 

برآمد ناگه آن مرغ فسون‌ساز

به آیین مغان بنمود پرواز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۳ - پیدا شدن شاپور

 

لبی و صد نمک چشمی و صد ناز

به رسم کهبدان در دادش آواز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۳ - پیدا شدن شاپور

 

چو من در گوش تو پرداختم راز

تو نیز ار نکته‌ای داری در انداز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۳ - پیدا شدن شاپور

 

صواب آن شد که نگشایی به کس راز

کنی فردا سوی نخجیر پرواز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۴ - گریختن شیرین از نزد مهین بانو به مداین

 

به گنجینه سپارم گنج را باز

بدین شکرانه گردم گنج پرداز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۴ - گریختن شیرین از نزد مهین بانو به مداین

 

نپوشد بر تو آن افسانه را راز

که در راهی زنی شد جادوئی ساز

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode