گنجور

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳۹ - سؤال کردن سلطان بایزید از منصور از جان و جانان

 

چنان از شوقت اینجا بینیازم

که میخواهم که با تو عشق بازم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۴۱ - در نموداری سر توحید به هر نوع

 

منم جانان یقین اینست رازم

ز هر نوعی یقینت گفته بازم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۰ - جواب دادن شیخ جنید شیخ کبیر را

 

چو او واصل شدست و کارسازم

از آن از گفتن او بینیازم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۱ - در عین العیان توحید گوید

 

که چندین سر که گفتم پاکبازم

از آن در پاکبازی بی نیازم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۱ - در عین العیان توحید گوید

 

بدان گفتم که میدانی تو رازم

کجا یابی درین معنی تو بازم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۶۲ - پرسیدن عبدالسلام از حقیقت منصور

 

بقدر خود مرا بنمود رازم

دگر آورد سوی خویش بازم

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۳ - در اشاره به کتب و تألیفات خود فرماید

 

برو با یار گو اسرار رازم

برویش باب معنی کن تو بازم

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۵ - در تمثیل عیاران بغداد و خراسان فرماید

 

بُدند آن سه نفر آنجا ملازم

که حکم این چنین برگشت جازم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۹ - بود این آن زمان از خویش پنهان

 

چو منصور تو جان خود ببازم

پس آنگه سوی ذاتت سرفرازم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۰ - هم در عیان و بیچونی ذات و تحقیق صفات گوید

 

در این بند و بلا میدان تو رازم

که در عشقت همی سوزیم و سازم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۱ - تمامی اشیا از یک نور واحدند

 

من از هیلاج اینجا سر ببازم

ز دید جان جانان برفرازم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۱ - تمامی اشیا از یک نور واحدند

 

کنم پیدا و آنگه سر ببازم

بنزد انبیا سر برفرازم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۱ - تمامی اشیا از یک نور واحدند

 

چو نقاش ازل برگفت رازم

حقیقت پرده کرد از روی بازم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۱ - تمامی اشیا از یک نور واحدند

 

چو نقاش ازل بنمود رازم

حقیقت پرده کرد از روی بازم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۲ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

سر و جان پیش وصلت می‌ببازم

که از تو در حقیقت سرفرازم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۲ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

ز وصلت در درون بحر رازم

که پرده کرده‌ای ز اسرار بازم

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۳ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

در این میدان اگر درتک و تازم

دگرگوئی دمی از عشق بازم

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
sunny dark_mode