گنجور

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۷۷ - حکایت

 

ز طاعت یافت مر منصور حلّاج

بفرق خویش از ذات عیان تاج

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۷۸ - در حق بینی و آداب بجای آوردن فرماید

 

کند اینجایگه مانند حلّاج

قتیل عشق را کردی تو آماج

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۱۰۲ - در ترک صفت صورت و یکتا بودن فرماید

 

بدانی این بیان سرّ حلّاج

نهی بر فرق ذرّات جهان تاج

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۸ - در صفات دل و دیدن اعیان و راز گفتن فرماید

 

نمود کل به جز منصور حلّاج

که از گنج جواهر ساخت یک تاج

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۱۳ - در نشانی دادن جوهر حقیقت فرماید

 

گهی چون پیر دین منصور حلّاج

ترا بر فرق معنی بر نهد تاج

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۰ - هم در عیان و بیچونی ذات و تحقیق صفات گوید

 

خدا با تست چون منصور حلاج

نهاده بر سرت از سرّ خود تاج

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۰ - هم در عیان و بیچونی ذات و تحقیق صفات گوید

 

دمادم مینماید دید معراج

دمادم مینهد بر فرق او تاج

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۰ - هم در عیان و بیچونی ذات و تحقیق صفات گوید

 

به نیکی کوش چون منصور حلاج

که از نیکی نهی بر فرقها تاج

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۱ - تمامی اشیا از یک نور واحدند

 

چو یابی گنج چون منصور حلاج

نهی از گنج حق بر فرق جان تاج

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۱ - تمامی اشیا از یک نور واحدند

 

هر آنکو دید رویت همچو حلّاج

کنیش اندر بلای عشق آماج

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۳ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

اناالحق گر تو خواهی زد چو حلاج

کند از تیر پرتابیت آماج

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۳ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

همین دم میزنم مانند حلاّج

که بنهادست جانان بر سرم تاج

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۶ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

کجا باشی تو چون منصور حلاج

که گردی بر سر حلّاج جان تاج

عطار نیشابوری
 
 
۱
۲
۳
۴
۵