گنجور

شعرهای با وزن «فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه)» و حروف قافیهٔ «یب»

 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۸۶

 

زهی قدر من گر وصال حبیب

دگر باره روزی شود عن قریب

چلیپای زلفش کنم طوق حلق

چنانش پرستم که رهبان صلیب

چو مجنون به عشق و چو لیلی به حسن

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی
 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۸۸

 

به وعده مده بیش از اینم فریب

که نازک دلان را نباشد شکیب

تو را هر چه می بینم از خوی تو

نمی بینم الّا ستیز و عتیب

جفا بر اسیران بی دل کنند

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۳۸ - شعر گفتن ورقه

 

ایا پر هنر راد و دانا طبیب

یکی چاره کن بر فراق حبیب

که از هجر آن سرو سیمین صنم

گدازنده ام هم چو زرین قضیب

نصیب بتم خوبی و چابکیست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عیوقی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۸

 

نیاری چرا یاد ما ای حبیب

نپرسی ز دردم چرا ای طبیب

من خسته دل در فراق رخت

چه گویم چه دیدم ز جور رقیب

ز خوان وصالت من خسته را

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جهان ملک خاتون