گنجور

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۱

 

ببخشیدشان بی‌کران زر و سیم

چو آرامش آمد به هنگام بیم

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران » بخش ۱

 

به آواز گفتند ما با توایم

ز تو بگذرد پند کس نشنویم

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۶

 

ببخشیدشان بیکران زر و سیم

بدان تا نباشد کسی زو ببیم

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۷

 

نباید که از ما غمی شد ز بیم

همی طبل سازد به زیر گلیم

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۹

 

یکی را به شمشیر زد بدو نیم

دو دستش ترازو بد و گور سیم

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۹

 

بیا تا به شادی خوریم و دهیم

چو گاه گذشتن بود بگذریم

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۱

 

همی اشک بارید بر کوه سیم

دو لاله ز خوشاب شد به دو نیم

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۲

 

که این هول کاریست بادرد و بیم

که اکنون فرنگیس را بر دو نیم

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۱۳

 

بدان تا نداند که من خود کیم

بدیشان سپرده ز بهر چیم

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی لهراسپ » بخش ۱۰

 

به شمشیر سلمش زدم به دو نیم

سرآمد شما را همه ترس و بیم

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان هفتخوان اسفندیار » بخش ۲

 

میانت به خنجر کنم بدو نیم

دل انجمن گردد از تو به بیم

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان هفتخوان اسفندیار » بخش ۹

 

به پای اندرون کفش و در تن گلیم

به بار اندرون گوهر و زر و سیم

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان هفتخوان اسفندیار » بخش ۱۰

 

شد از کار ایشان دلش پر ز بیم

بپوشید رخ را به زیر گلیم

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان هفتخوان اسفندیار » بخش ۱۰

 

یکی بانگ برزد به زیر گلیم

که لرزان شدند آن دو دختر ز بیم

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۳

 

میانش به خنجر کنم به دو نیم

نباشد مرا از کسی ترس و بیم

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۳

 

بهانه کنون چیست من بر چیم

پس از رنج پویان ز بهر کیم

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و شغاد » بخش ۴

 

ز کابل نخوا هی دگر بار سیم

نه شاهان شوند از تو زین پس به بیم

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی همای چهرزاد سی و دو سال بود » بخش ۳

 

شما را که باشم به گوهر کیم

به نزدیک گازر ز بهر چیم

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی اسکندر » بخش ۴۲

 

چو این نامه بردند نزد حکیم

دل ارسطالیس شد به دو نیم

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی اشکانیان » بخش ۳

 

بیامد شبان پیش او با گلیم

پر از برف پشمینه دل بدو نیم

ابوالقاسم فردوسی
 
 
۱
۲
۳