گنجور

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۶۰ - جنگ گرشاسب با اژدها و شگفتی ماهی وال

 

به هر سو سک ترش دارند و تیز

بریزند تا زود گیرد گریز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۶۰ - جنگ گرشاسب با اژدها و شگفتی ماهی وال

 

به گیتی در از زندگان نیست چیز

کش اندر نهان دشمنی نیست نیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۶۰ - جنگ گرشاسب با اژدها و شگفتی ماهی وال

 

همان ماهی خُرد بُد زنده نیز

ازین به شگفت ار بجویی چه چیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۶۳ - شگفتی جزیره درخت واق واق

 

چو ناگه وزیدی یکی باد تیز

از این بیشه برخاستی رستخیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۶۳ - شگفتی جزیره درخت واق واق

 

نبد کار از جنگشان جز گریز

هم از دور دیدی نکردی ستیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۶۴ - شگفتی جزیره قالون و جنگ گرشاسب با سگسار

 

چنان داشتند اسپ تازنده تیز

که گر حمله بردی به زخم از گریز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۶۴ - شگفتی جزیره قالون و جنگ گرشاسب با سگسار

 

جهان گشت پر ابر الماس ریز

شد از خاک و خون باد شنگرف بیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۶۸ - شگفتی جزیرۀ رونده

 

به یک روزه راهش جزیریست نیز

پر از میوه و کشت و هر گونه چیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۷۲ - شگفتی دیگر بتخانه ها

 

بس از بیم آن خواست کآرد گریز

زدندش به نوک سنان های تیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۷۲ - شگفتی دیگر بتخانه ها

 

ستاره پرستان بسی چند نیز

شگفت اندر آن کیش بسیار چیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۷۴ - بازگشت گرشاسب و صفت خواسته

 

هم از زر ساوه هم از رسته نیز

هم از در و یاقوت و هر گونه چیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۷۴ - بازگشت گرشاسب و صفت خواسته

 

ده از عنبر و زعفران بود نیز

ده از عود و کافور و هر گونه چیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۷۴ - بازگشت گرشاسب و صفت خواسته

 

صدو بیست پیل دگر بار نیز

بُداز بهر اثرط ز هر گونه چیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۷۵ - بازگشت گرشاسب از هند به ایران

 

شب و روز ار آرند با من ستیز

به خنجر کنم هر دو را ریز ریز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۷۵ - بازگشت گرشاسب از هند به ایران

 

به نزدیک اثرط یکی نامه نیز

فرستاد وز هدیه هر گونه چیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۷۶ - داستان شاه روم و دخترش

 

ندانم درین رای گردون چه چیز

دگر بینمت یا نبینمت نیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۷۷ - در صفت سفر

 

ز دزدان هر آن کس که پذیرفت چیز

به دزدی ورا زود گیرند نیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۷۷ - در صفت سفر

 

مشو یار بدبخت و کم بوده چیز

که از شومی‌اش بهره یابی تو نیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۷۹ - آمدن دختر قیصر به دیدار گرشاسب

 

بزان بادش از زلفک مشکبیز

همه ره چو از نافه بگشاده زیز

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۸۱ - وصف بیابان و رزم گرشاسب با زنگی

 

در آن دژ یکی زنگی پرستیز

که غول از نهیبش گرفتی گریز

اسدی توسی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۷
sunny dark_mode