گنجور

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی نوذر » بخش ۱۲

 

کدامست مردی کنارنگ دل

به مردی سیه کرده در جنگ دل

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان سیاوش » بخش ۴

 

ز هر کس بپرسید و شد تنگ‌دل

ندانست کردار آن سنگ دل

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان دوازده رخ » بخش ۱۷

 

نباید که باشی بدین تنگدل

ز تیمار یابد ترا زنگ دل

فردوسی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۳۴ - آگاهی ورقه از مکرعم

 

ببخشود بر ورقهٔ تنگ دل

ز بس نالهٔ زار آن سنگ دل

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۳۵ - رفتن ورقه به شام

 

که بشکست عهد من آن سنگدل

که گشتم از آن سنگدل تنگدل

عیوقی
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۳۲ - سئوال سوم فرامرز از برهمن

 

که تا زنده باشد ز غم تنگدل

نداند کسی راز آن سنگدل

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سعدی » بوستان » باب اول در عدل و تدبیر و رای » بخش ۱۱ - حکایت مرزبان ستمگار با زاهد

 

عجب دارم از خواب آن سنگدل

که خلقی بخسبند از او تنگدل

سعدی
 

سعدی » بوستان » باب دوم در احسان » بخش ۱۴ - حکایت

 

سیاه اندرون باشد و سنگدل

که خواهد که موری شود تنگدل

سعدی
 

سعدی » بوستان » باب دوم در احسان » بخش ۲۴ - حکایت

 

شنید این سخن خواجهٔ سنگدل

که برگشت درویش از او تنگدل

سعدی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۷۸

 

جهان خرّم و ما چنین تنگ دل

ز جور بتی مهوش سنگ دل

اگر هست چشم خوش او خمار

مرا او گرفتست در چنگ دل

مرا میل بر صلح و در وصل دوست

[...]

جهان ملک خاتون
 

حزین لاهیجی » مثنویات » صفیر دل » بخش ۲۴ - حکایت

 

جوانمردی آموز، ای تنگدل

جفا بر ضعیفان کند سنگدل

حزین لاهیجی
 

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » حکایات » شمارهٔ ۱۱

 

مگر از نگاه بتی سنگدل

شد از بت‌پرستان یکی تنگدل

آذر بیگدلی
 

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » حکایات » شمارهٔ ۱۴

 

در آن تنگنا لشکر سنگدل

گرفته ز مرد و زن تنگدل

آذر بیگدلی
 

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » حکایات » شمارهٔ ۲۶ - حکایت

 

بنالید آن بلبل تنگدل

که زخمم مزن بر دل ای سنگدل

آذر بیگدلی
 

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » حکایات » شمارهٔ ۴۰ - حکایت

 

شنیدم که نادر شه سنگدل

گذر کرد بر زاهدی تنگدل

آذر بیگدلی
 

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » حکایات » شمارهٔ ۵۳ - حکایت

 

چو این حرف بشنود از آن تنگدل

بر آن هر دو بخشود آن سنگدل

آذر بیگدلی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode