گنجور

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۵ - در ستایش پیغمبر (ص) و یارانش

 

اگر چشم داری به دیگر سرای

به نزد نبی و وصی گیر جای

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۲۲ - جنگ کردن پادشاهان هندوستان با بانوگشسب

 

پری پیکران پیش تختش به پای

سر زلفشان بر سمن مشک سای

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۳۴ - رسیدن نامه نوشاد هندی به نزدیک شاه کیکاوس

 

همان مار جوشان به تدبیر و رای

بسوزم به فر جهانبان خدای

سرایندهٔ فرامرزنامه
 
 
۱
۲
۳
۸
sunny dark_mode