گنجور

عثمان مختاری » شهریارنامه » بخش ۷۹ - رزم شهریار با نقابدار سرخ پوش گوید

 

دلیران ببستند قلب جناح

تو گفتی که پوشیده گیتی سلاح

عثمان مختاری
 

نظامی » خمسه » اسکندرنامه - بخش اول: شرف‌نامه » بخش ۲۶ - کشتن سرهنگان دارا را

 

چو مرغ از پی کوچ برکش جناح

مشو مست راح اندرین مستراح

نظامی
 

نظامی » خمسه » اسکندرنامه - بخش اول: شرف‌نامه » بخش ۴۹ - جنگ اول اسکندر با روسیان

 

الانی ز پس ایسوی بر جناح

سر انداختن کرده بر خود مباح

نظامی
 

حکیم نزاری » دستورنامه » بخش ۲۹ - سخا به مستی

 

کسی را که دیدی غذا کشته راح

نبینی ازو بیش خیر و فلاح

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » ادب‌نامه » باب یازدهم - در تمهید معذرت از گناه و کیفیّت آن » بخش ۳ - حکایت

 

ز خمّاره بستد یکی کوزه راح

نهان کرد در زیر جامه صلاح

حکیم نزاری
 

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ١٩٨

 

یکی گفت صبح مشیبت دمید

تو در خواب غفلت زهی بی فلاح

بدو گفتم آخر ندانسته ئی

که خوشتر بود خواب وقت صباح

ابن یمین
 

جامی » هفت اورنگ » خردنامه اسکندری » بخش ۱۹ - خردنامه ارسطاطالیس

 

نیاورده روی دل اندر صلاح

ز تو قصد اصلاح نبود مباح

جامی
 

طغرل احراری » دیوان اشعار » ساقی نامه

 

بیا ساقیا ساز عیش افتتاح

نما بکر رز را به شادی نکاح!

طغرل احراری
 
 
sunny dark_mode