گنجور

ظهیر فاریابی » قطعات » شمارهٔ ۹۲

 

ای به زیر هزار خر بنده
پشت خم کرده همچو خر پشته
صد هنرمند را ز گرسنگی
گوز گند و دروغ تو کشته
ای ترش کرده روی چون تتماج
چند برابرو افکنی رشته؟
قلتبانی و زن بمزد و بغا
ور جوابم دهی زنت هشته


متن کامل شعر را ببینید ...

ظهیر فاریابی