گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۶۷

 

دل منه با زنان از آنکه زنانمرد را کوزهٔ فقع سازند
تا بود پر زنند بوسه بر آنچون تهی شد ز دست بندازند


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷۶

 

عاشقانی که عشق می بازند
عاشقانه به عشق می نازند
مطربانه چو در طرب آیند
ساز ما را به لطف بنوازند
زده دستی به دامن معشوق
تا سر خود به پاش اندازند
گر صدند ار هزار یک باشد
همه با هم یگانه دمسازند
رند مستی اگر به دست آرند
جمله با او تمام پردازند
این چنین عارفان که می گویم
پاکبازان شهر شیرازند
نعمت الله و دوستدارانش
عشق […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی