گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۹

 

پسر هند اگر چه خال منستدوستی ویم به کاری نیست
ور نوشت او خطی ز بهر رسولبه خطش نیز افتخاری نیست
در مقامی که شیر مرداننددر خط و خال اعتباری نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

کمال‌الدین اسماعیل » غزلیات » شمارهٔ ۲۹

 

دوری از یار اختیاری نیست
لیک ما را ز بخت یاری نیست
چه کنم؟ با ستیزه رویی بخت
چاره الّا که سازگاری نیست
هم ز عشقت بپرس حال دلم
گر بقول من استواری نیست
تا بگوید که بی توام شب و روز
کار جز ناله ها و زاری نیست
عشق و نام نکو چگونه بود؟
عشق جز رنج و جان سپاری نیست
ای که در […]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل