گنجور

 
سنایی

پسر هند اگر چه خال منست

دوستی ویم به کاری نیست

ور نوشت او خطی ز بهر رسول

به خطش نیز افتخاری نیست

در مقامی که شیر مردانند

در خط و خال اعتباری نیست

 
sunny dark_mode