گنجور

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

نه در آید به ذات او تغییر

نه قلم وصف او کند تحریر

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۶۶ - خسر الدنیا و الآخرة ذلک هو الخسران المبین

 

از پی یک دو روزه عمر قصیر

چند هیزم کشی به قعر سعیر؟

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۷۶ - در فضیلت عدالت

 

شه چو ظالم بود نپاید دیر

زود گردد برو مخالف چیر

سنایی غزنوی
 
 
۱
۲
۳
۶