گنجور

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۱

 

تا دهد آن ساده زنخ را فریب

داده بمژگان زنم دیده زیب

آذر بیگدلی
 

قاآنی » قطعات » شمارهٔ ۱۴

 

مردکز عیب خویش بیخبرست

هنر دیگران شمارد عیب

جام بیچارگان چرا شکند

آنکه مینای می نهد در جیب

قاآنی
 

میرزا حبیب خراسانی » دیوان اشعار » بخش دو » غزلیات » شمارهٔ ۳۰

 

ایدو زلفت سپاه بی ترتیب

وی دو مژگانت فوج بی سر تیب

بکش و جور کن که گفته عرب

در مثل ضربه الحبیب زبیب

نوبهار رخ تو را مرساد

[...]

میرزا حبیب خراسانی
 

ادیب الممالک » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۳ - نکوهش بیطرفی ایران

 

پهلوان چون شنید این ترتیب

خاست از جای و کرد رو به طبیب

ادیب الممالک
 

ادیب الممالک » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۷

 

گاه رفتن چو بود رو بنشیب

بسهولت شدند و بی آسیب

ادیب الممالک
 

ملک‌الشعرا بهار » غزلیات » شمارهٔ ۱۲

 

رقم قتل ما به دست حبیب

چون مخالف نداشت شد تصویب

خامشی به ز مجلسی که در آن

نیست یک تن سخن‌شناس و لبیب

خویشتن را میان خیل خران

[...]

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۴ - اندرز به جوانان

 

زن کس را هم ای پسر مفریب

ورت بفریفت زن‌، ازو بشکیب

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » کارنامهٔ زندان » بخش ۱۳ - تغییر زندان

 

فاش گردد چو شد زمان حسیب

کز من و اوکه خورده است فریب‌!

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » کارنامهٔ زندان » بخش ۲۳ - در وظیفه‌شناسی

 

زان که یزدان در اولین ترکیب

ریخت طرح تناسب و ترتیب

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » کارنامهٔ زندان » بخش ۲۸ - داستان رفیق بی‌وجدان

 

سخنان قشنگ ساده‌فریب

برد از آن‌ ساده‌لوح صبر و شکیب

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » کارنامهٔ زندان » بخش ۷۵ - ملاقات دوم با آیرم

 

بنهاده به خویش بی‌ترتیب

لقب خانواده‌های نجیب

ملک‌الشعرا بهار
 

رهی معیری » چند قطعه » قطعهٔ ۲۶ - دلدادگان من (اقتباس از ترانه‌های بیلیتس)

 

تو نه زر داری و نه زیور و زیب

نه سخن‌آفرینی و نه ادیب

رهی معیری
 
 
۱
۴
۵
۶