گنجور

مسعود سعد سلمان » توصیفات » روزهای هفته » شمارهٔ ۵ - پنجشنبه

 

باشد ابروی و موی و خوی تو خوب

پنجشنبه به مشتری منسوب

باده در ده که عمر بی باده

نیست نزدیک بخردان محسوب

خاصه بر یاد آنکه کرد خدای

[...]

مسعود سعد سلمان
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۹ - کل نفس ذائقة الموت ثم الیناترجعون

 

یونس ولوط و یوسف و یعقوب

صالح و هود و یوشع و ایوب

سنایی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱۳ - دیدن بهرام صورت هفت پیکر را در خورنق

 

هفت پیکر در او نگاشته خوب

هر یکی ز‌آن به کشور‌ی منسوب

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۳۴ - اندرز گرفتن بهرام از شبان

 

همچنان سرنهاده بر سر چوب

دست و پایی کشیده بی آشوب

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode