گنجور

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۳۳ - ای خروس

 

ای خروس ایچ ندانم چه کسی

نه نکو فعلی و نه پاک تنی

سخت شوریده طریقیست تو را

نه مسلمانی و نه برهمنی

طیلسان داری و در بانگ نماز

[...]

مسعود سعد سلمان
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۸ - مدح سید کائنات و خاتم المرسلین

 

ساکن خانقاه «اَوْ اَد‌ْنی»

سالک شاهراه «اَرْسَلْنا»

سنایی
 

جمال‌الدین عبدالرزاق » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۳۵ - موی سپید

 

هر چه موی سپید بینی تو

دست در دامن بهانه زنی

برکنی گوئی این ز سودا بود

من ندانم که را همی شکنی

پنبه زاری شد آن بناگوشت

[...]

جمال‌الدین عبدالرزاق
 

ادیب صابر » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۱۵

 

چون تو را خوان و کاسه نبود

بیهده کوس مهتری چه زنی

بی مروت تو را منی نرسد

ای منی چند از این منیّ و منی

ادیب صابر
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۴ - سبب نظم کتاب

 

با همه نادر‌ی و نو سخنی

برنتابیم روی از آن کهنی

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۳۵ - شکایت کردن هفت مظلوم

 

و آنچه خیزد ز مطبخ چو منی

پیشت آرم به دست سیم‌تنی

نظامی
 

اثیر اخسیکتی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۵۶

 

گره مشک، بر سمن چه زنی

لشگر زنگ، بر ختن چه زنی

چون ز لعل تو، بوسه‌ای طلبم

بر شکر لؤلؤ عدن چه زنی

صد گریبان دریده است از تو

[...]

اثیر اخسیکتی
 
 
۱
۲
۳
۴