گنجور

اشعار مشابه

 

قائم مقام فراهانی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۳۲ - نامه منظومی است به یکی از عمال

 

ای بزرگی که در دو عالم نیست

جز تو مخدوم و جز تو محبوبم

خوب اگر بگذرد به من یابد

از تو باشد همه بدو خوبم

تا تو از لطف صاحبم بودی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قائم مقام فراهانی
 

ابوالفرج رونی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۵۴ - در مدح سلطان ابراهیم

 

موکب جشن خاص شاه عجم

اندر آمد به ساحت عالم

چتر میمون ماه پیکر او

سایه گسترده بر بنی آدم

پی آن بر ملک مبارک باد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوالفرج رونی
 

ابوالفرج رونی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۵۵ - در مدح بوحلیم شیبانی

 

ای قوی رای کدخدای عجم

ای به گوهر گزیده تا آدم

چرخ عدل تو را هزار بهشت

صحن امن تو را هزار آدم

شخص با همت تو شخص خیال

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوالفرج رونی
 

آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۷۳۱

 

باگه در ملک فقر سلطانیم

جان نثاران کوی جانانیم

شیوه ما بجز خطا نبود

گر ببخشی و گر کشی آنیم

ما پناهی در این جهان خراب

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

آشفتهٔ شیرازی
 

سلیم تهرانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۲۷ - در هجو شخصی

 

خواجه بشنو حدیث راست ز من

هست مستوره ای ترا به حرم

که به هرکس رسد، ازو گیرد

همچو آیینه نطفه ای به شکم


متن کامل شعر را ببینید ...

سلیم تهرانی
 

مجد همگر » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۶۷

 

ننگ مردان اصیلک گوژو

کز جهان باد نقش و نامش گم

رسمی از شید در جهان آورد

که بدو شوم باد حاشا گم

گرچه از زرق پشت دارد خم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

مجد همگر
 

[۱] [۲]