گنجور

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۰ - مدح شاهینی

 

ره به سوی نشاط بر بردار

سنگی از هر که هست برخوردار

مسعود سعد سلمان
 

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۲۰۵ - ایضا له

 

خسروا نکته یی ز من بشنو

تا تو باشی ز ملک برخوردار

مملکت راست چون ترازوییست

دایم از عدل خود معیّر دار

یک سرش آهنست و یکسر زر

[...]

کمال‌الدین اسماعیل
 

عراقی » عشاق‌نامه » فصل پنجم » بخش ۱ - سر آغاز

 

مطربا، نغمهٔ حزین بر دار

یک زمانم دماغ جان تر دار

عراقی
 

حکیم نزاری » مثنوی روز و شب » بخش ۲۳ - پایان سخن

 

دایم از تخت و بخت برخوردار

دوستان شاد و دشمنان بردار

حکیم نزاری قهستانی
 

جامی » هفت اورنگ » سلسلةالذهب » دفتر دوم » بخش ۴۲ - حکایت مجنون

 

بانگ زد کای ز عشق برخوردار

سایه انداخت وصل سر بردار

جامی
 

ادیب الممالک » دیوان اشعار » اضافات » شمارهٔ ۱۵ - آیین نصیری

 

آنچه بیرون شد از دهان مردار

هست کز دوست نیست برخوردار

ادیب الممالک فراهانی
 

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » کارنامهٔ زندان » بخش ۱۰ - حکایت حاج واعظ قزوینی

 

عکس برداشتند از آن مردار

تلفون شد به حضرت سردار

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » کارنامهٔ زندان » بخش ۶۳ - در عقل و علم

 

وای از آن دیو طبع بدکردار

که نباشد ز علم برخوردار

ملک‌الشعرا بهار