گنجور

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۲۹ - مدیح خواجه ابوالفتح

 

این دو شغل برید و عرض به تو

یافته خرمی و زیبایی

روی این را همه بیفروزی

صدر آن را همه بیارایی

چون پدید آمدی تو بر هر کس

[...]

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۴ - صفت محمد نایی

 

لحن نای محمد نایی

ارغنونی بود به تنهایی

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۶ - صفت علی نایی

 

عشق و رنج محمد نایی

مر مرا گشت اینت رسوایی

مسعود سعد سلمان
 

عمعق بخاری » دیوان اشعار » مقطعات و اشعار پراکنده » شمارهٔ ۲۸

 

چند پویی به گرد عالم چند؟

چند کوبی طریق پویایی؟

تا کی از بهر قوت و شهوت نفس

همچو کاسانه می‌نیاسایی؟

عمعق بخاری
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۱۷ - در سؤال از عقل کل و جواب او

 

چون بدان شهر جان فرود آیی

زین همه دردسر بیاسایی‌

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۰ - دَعْ نَفْسَکَ وَ تَعال

 

گر بکوشی زخود برون آیی

چون بدانجا رسی بیاسایی

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۸ - خطوتان وقد وصل

 

تا درون و برون نیارایی

حضرت قدس را کجا شایی‌؟

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۵۲ - فصل فی ذکر القلب والتخلص فی العقل

 

تا زدل زنگ حرص نزدایی

دیدهٔ سر تو بازنگشایی

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۷۲ - والشمس وضحیها والقمراذا تلیها

 

برقع از روی غنچه بگشایی

چهرهٔ یاسمن‌ بیارایی

سنایی
 
 
۱
۲
۳
۱۱
sunny dark_mode