گنجور

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » ترکیبات و ترجیعات » شمارهٔ ۴ - مرثیه برای رشیدالدین

 

ای دگرگون شده به تو رایم

برگذشت از نهم فلک وایم

بسر آیم به سوی تربت تو

زین سبب رشک می برد پایم

جز روان تو کی بود جفتم

[...]

مسعود سعد سلمان
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۱۶ - در جواب حضرت خضر علیه السلام گوید

 

پای از بند حرص بگشایم

یکدم از بند خود برون آیم‌،

سنایی
 

مجیرالدین بیلقانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۶۳

 

خسروا! بر بساط خدمت تست

قدم طبع آسمان سایم

چون وطن بر ستانه تو کنم

سر چرخ برین سزد جایم

شکر یزدان که عقد مدحت تست

[...]

مجیرالدین بیلقانی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۴ - سبب نظم کتاب

 

من چو رسام رشته پیما‌یم

از سر رشته نگذرد پایم

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱۷ - پاسخ دادن بهرام ایرانیان را

 

نان کس را به زور نگشایم

بلکه نانش به نان‌ برافزایم

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱۹ - بر تخت نشستن بهرام به جای پدر

 

روزکی چند چون برآسایم

در انصاف و عدل بگشایم

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۳ - عتاب کردن بهرام با سران لشگر

 

مِی‌ خورم‌، کار مجلس آرایم

تیغ را نیز کار فرمایم

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۳ - عتاب کردن بهرام با سران لشگر

 

لختی از رنج ره برآسایم

چون رسد حکم شاه باز آیم

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode