گنجور

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۳۳ - شکایت از اوضاع و مدح عمید حسن

 

هیچ کس را غم ولایت نیست

کار اسلام را رعایت نیست

نیست یک تن درین همه اطراف

که درو وهن را سرایت نیست

کارهای فساد را امروز

[...]

مسعود سعد سلمان
 

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۷

 

عشقْ بازیچه و حکایت نیست

در ره عاشقی شکایت نیست

حُسن معشوق را چو نیست کران

درد عشاق را نهایت نیست

مبر این ظن که عشق را به جهان

[...]

سنایی
 

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۸

 

ای پسر! عشق را بدایت نیست

در ره عاشقی نهایت نیست

اگرَت عشق هست شاکر باش

که به عشقْ اندرون شکایت نیست

گر بنالی ز حال عشق، تو را

[...]

سنایی
 

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۹

 

هرکه را دردِ بی‌نهایت نیست

عشق را پس برو عنایت نیست

عشق شاهی‌ست بر نجیبِ ازل

جز ابد مر ورا ولایت نیست

عشق در عقل و عِلم درناید

[...]

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

ذات بیچونش را بدایت نیست

پادشاهیش را نهایت نیست

سنایی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۴۲ - فصل در صفت عشق و محبت

 

عاشقی قصه و حکایت نیست

عشق‌بازی در این ولایت نیست

سنایی
 

عین‌القضات همدانی » لوایح » فصل ۸۱

 

اول از او بد این حکایت عشق

بس مگو عشق را بدایت نیست

عشق چون آتشیست روحانی

روح کس را ازو شکایت نیست

عشق چون بر لطیفهغیبیست

[...]

عین‌القضات همدانی
 

عین‌القضات همدانی » لوایح » فصل ۱۴۳

 

اول از او بداین حکایت عشق

پس بگو عشق را بدایت نیست

رهبر راه عشق حضرت اوست

او علیمست که جز عنایت نیست

عین‌القضات همدانی
 

اثیر اخسیکتی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۸

 

محرم عشق را حکایت نیست

همره راز تو روایت نیست

گرچه آهنگ خون من داری

آه را زهره شکایت نیست

نوک مژگانت ناوکی آهینحت

[...]

اثیر اخسیکتی
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۹

 

عشق جز دولت و عنایت نیست

جز گشاد دل و هدایت نیست

عشق را بوحنیفه درس نکرد

شافعی را در او روایت نیست

لایجوز و یجوز تا اجل‌ست

[...]

مولانا
 

اوحدی » جام جم » بخش ۷۰ - در آداب وعظ

 

فضل و علم تو جز روایت نیست

با تو خود غیر ازین حکایت نیست

اوحدی
 

شیخ محمود شبستری » سعادت نامه » باب اول » فصل سوم » بخش ۴ - النصیحة

 

چونکه مقصود را نهایت نیست

راه را حدّ و حصر و غایت نیست

شیخ محمود شبستری
 

حسین خوارزمی » دیوان اشعار » ترجیعات » شمارهٔ ۶ - ترجیع بند ششم

 

عشق جز پرتو ولایت نیست

جز صفای دل و عنایت نیست

دفتر درد عشق را کافی است

در هدایه از او روایت نیست

دامن عشق گیر در ره دوست

[...]

حسین خوارزمی